Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi spol. MONZA CZ, s.r.o., IČ 60735287, se sídlem U Vrby 662, 763 15 Slušovice (dále jen „dodavatel“) a jejími odběrateli (dále jen „odběratel“). Tyto VOP jsou nedílnou přílohou smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem (dále jen „smlouva“), a to jak smlouvy kupní dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) v případech, kdy předmětem smlouvy je dodání zboží dodavatelem odběrateli, tak smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku v případech, kdy předmětem smlouvy je provedení díla. Tam, kde se v těchto VOP mluví o dodavateli, myslí se tím prodávající nebo zhotovitel; tam, kde o odběrateli, myslí se tím kupující nebo objednatel; tam, kde o zboží, myslí se tím i dílo; tam, kde kupní cena, myslí se tím i cena díla; tam, kde o dodacím listu, myslí se tím i předávací protokol.
 2. VOP slouží k vymezení práv a povinností obou smluvních stran. Ustanovení VOP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není ve smlouvě uvedeno něco jiného.
 3. Odběratel byl před uzavřením smlouvy seznámen s VOP. Za seznámení se s VOP se považuje i jejich doručení elektronickými prostředky odběrateli i jejich zveřejnění na www stránkách dodavatele https://www.monza.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Uzavřením smlouvy odběratel souhlasí se zněním aktuálně platných VOP.

II. Vznik smlouvy v případě možnosti „poptat“

 1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční pouze na základě písemné nabídky dodavatele. Za nabídku dodavatele se považuje písemné (vč. prostředky elektronické komunikace) zaslání ceníku produktů dodavatele.
 2. Po doručení nabídky dodavatele odběratel zašle dodavateli objednávku/objednávky akceptující nabídku dodavatele, a to s označením konkrétních produktů a jejich specifikace (rozměry atp.). Objednávku je možno učinit poštou nebo prostředky elektronické komunikace. Objednávka odběratele dle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Pokud dojde v objednávce k jakékoli změně, jde vždy o novou poptávku odběratele.
 3. Dodavatel zašle objednateli potvrzení o přijetí objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky odběrateli je mezi stranami uzavřena smlouva. Odběratel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu.

III. Vznik smlouvy v případě možnosti „Přidat do košíku“

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky dodavateli je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle odběratel dodavateli kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou odběratelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v objednávce.
 2. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele.
 3. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Dodatečné změny v obsahu závazků

 1. Změny v obsahu závazku musí mít písemnou formu a musí být dodavatelem písemně potvrzeny, jinak jsou neplatné. Změnami původní závazek zaniká a je nahrazen závazkem novým, pokud z dohody o změně závazku nevyplývá, že nově sjednaný závazek vzniká vedle dosud existujícího.
 2. Dohoda o změnách spočívající ve změnách rozměrů, množství či jiné specifikaci zboží je možná nejpozději před zadáním zboží do výroby.
 3. Návrh odběratele na změnu rozměrových či technických parametrů zboží po jeho zadání do výroby nebude dodavatelem přijat a v platnosti zůstává původní závazek.
 4. Součástí dohody o změnách skutečností uvedených v bodě 4.2. musí být i dohoda o změně doby, ve které má dodavatel svůj závazek splnit, jinak je dohoda neplatná.

IV. Povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel je povinen dodat předmět zakázky v souladu s jejím zněním, ve sjednané kvalitě a množství a převést na odběratele vlastnické právo v souladu se smlouvou.
 2. Dodavatel dodá zboží včetně balení tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před jeho znehodnocením (obvyklé balení), zříká se však odpovědnosti za poškození předmětu zakázky vinou neodborné manipulace na straně dopravce nebo odběratele. Ve smlouvě může být dojednáno speciální balení.
 3. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy je v souladu se všemi příslušnými zákonnými ustanoveními.
 4. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně fakturovány.

V. Povinnosti odběratele

 1. Odběratel je povinen převzít předmět zakázky a zaplatit kupní cenu smlouvou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě.
 2. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o všech skutečnostech, které mohou mít důsledky na jeho plnění.
 3. Montáž zboží dodavatele může být prováděna výhradně zaškolenými osobami ze strany dodavatele, a to dle doporučených montážních postupů.
 4. Zboří dodavatele je možno implementovat pouze doplňky schválenými nebo zakoupenými u dodavatele.

VI. Dodací podmínky

 1. Dodavatel splní dodávku zboží předáním tohoto zboží odběrateli nebo předáním zboží prvnímu dopravci; tím také přechází na odběratele nebezpečí škody na věci.
 2. Doba dodání zboží stanovena v potvrzení o přijetí objednávky začíná dnem, kdy je zálohová platba připsána na účet dodavatele.
 3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případě vyšší moci a při všech ostatních nepředvídaných překážkách, které vzniknou po uzavření smlouvy a které nemohly být předpokládány dodavatelem (zejména při poruchách provozu, stávce, výluce, poruchách dopravních cest, výpadek dodávek komponentů). Tohoto ustanovení se použije také v případě, že tyto okolnosti nastanou u dodavatelů dodavatele a jejich subdodavatelů.
 4. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit (prodloužit) lhůtu dodání, a to s ohledem na vytíženost výroby, výrobní kapacitu, a s ohledem na dodací lhůty jeho dodavatelů a subdodavatelů.
 5. Dopravu zboží zajišťuje odběratel, náklady na dodání zboží se určí dle podmínky EXW (Incoterms 2010) Slušovice a cena zboží nezahrnuje náklady na dodání zboží odběrateli. Předáním zboží dopravci dodavatel splní svou povinnost zboží předat.
 6. Odběratel je povinen zajistit odvoz zboží od dodavatele do 2 dnů od dne písemného avizování ze strany dodavatele. Pokud odběratel lhůtu k odběru zboží nedodrží, je dodavatel oprávněn účtovat skladné za období ode dne písemného avizování odběratele, kdy odběratel byl povinen zboží odebrat do dne skutečného převzetí zboží.
 7. Uvedené ceny nezahrnují DPH.
 8. Spolu s dodávkou zboží předá dodavatel odběrateli dodací list, který musí obsahovat mimo jiné také podstatné údaje o zboží dle smlouvy.

VII. Platební podmínky a smluvní pokuta   

 1. Odběratel se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zboží včetně případného dopravného a DPH na účet dodavatele ve stanovené lhůtě.
 2. Kupní cena bude odběratelem uhrazena následovně:
  1. zálohová platba ve výši určené v potvrzení o přijetí objednávky, vždy však minimálně ve výši 50% kupní ceny, bude zaplacena na základě zálohové faktury, kterou je dodavatel oprávněn vystavit ihned po uzavření smlouvy,
  2. doplatek kupní ceny uhradí odběratel po protokolárním předání díla, a to na základě faktury vystavené dodavatelem.
 3. Splatnost faktur je 14 dní ode dne jejich vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.
 4. Odběratel není oprávněn si započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči dodavateli, není-li dohodnuto jinak.
 5. Je-li odběratel v prodlení s placením jakékoli faktury, je dodavatel oprávněn účtovat za každý den prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH a odběratel je povinen tento smluvní úrok z prodlení zaplatit.
 6. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad škod je maximálně 10 % z kupní ceny díla bez DPH.

VIII. Výhrada vlastnického práva

 1. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny odběratelem a odběratel k němu nabude vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty a dalších případných souvisejících plateb dodavatele. Do této doby nemůže odběratel zboží prodat ani zcizit.

IX. Odpovědnost za vady a reklamační režim

 1. Odpovědnost za vady se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není-li níže uvedeno jinak.
 2. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží při jeho odběru nebo převzetí a v případě zjištěných vad sepsat o výsledku prohlídky protokol a doručit jej dodavateli.
 3. Zjevné vady zboží je odběratel povinen reklamovat v okamžiku obdržení, popř. převzetí dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká.
 4. Skryté vady zboží je odběratel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do dvou let ode dne převzetí věci.
 5. Odběratel je povinen na základě požadavku dodavatele reklamované zboží doručit na provozovnu dodavatele.
 6. Reklamace ze strany odběratele musí být uplatněna písemnou formou na adresu dodavatele uvedenou v zakázce, kde je nutno jednoznačně specifikovat reklamované nedostatky.
 7. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že odběratel dodávku bez připomínek přijal.
 8. Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného užívání či nešetrné manipulace se zbožím, odběrateli nárok na odstranění vad dodavatelem nevzniká. Jedná se zejména, nikoli však výlučně, o následující:
 • odběratel nedodržel stanovené montážní postupy (montáž nebyla provedena výhradně zaškolenými osobami ze strany dodavatele, a to dle doporučených montážních postupů),
 • zboží dodavatele bylo implementováno jinými doplňky než schválenými nebo zakoupenými u dodavatele.

X. Odstoupení od smlouvy

 1. Dodavateli vznikne právo od smlouvy odstoupit, byl-li na majetek odběratele prohlášen konkurz nebo jestliže vstoupil do likvidace.
 2. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy dle bodu čl. X odst. 1 VOP náleží dodavateli vůči odběrateli právo na smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny z nezaplacených faktur. Tím nezaniká právo dodavatele domáhat se náhrady škody. Výše náhrady škody se nesnižuje o sjednanou smluvní pokutu.

XI. Mezinárodní prvek a prorogační doložka

 1. Je-li odběratelem fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční odběratel“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a zahraničním odběratelem následující ustanovení.
 2. Právní vztah vzniklý mezi dodavatelem a zahraničním odběratelem na základě smlouvy se řídí českým právem.
 3. Pro spory vzniklé z tohoto právního vztahu jsou příslušné české soudy. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud Okresní soud ve Zlíně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Brně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné krajské soudy.
 4. Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb., se neužije.

XII. Závěrečná ustanovení 

 1. Smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí, pokud jednotlivé smlouvy nestanoví jinak, těmito VOP a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.
 2. Všechny spory vzniklé z tohoto právního vztahu a v souvislosti s ním budou rozhodovány s konečnou platností českými soudy. Pro tento případ si smluvní strany sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud Okresní soud ve Zlíně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Brně, jsou-li dle českého právního řádu věcně příslušné krajské soudy.
 3. V případě uzavření zakázky v zahraniční měně se pro účely těchto VOP posuzuje přepočet této měny na tuzemskou měnu dle aktuálního kurzu ČNB ke dni uzavření smlouvy.
 4. Veškeré další doplnění či změny těchto VOP vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
 5. Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP stalo neplatným, neplatnost ostatních tím nebude dotčena. Strany nahradí neplatné ustanovení takovým platným, které co nejvíce zachová účel neplatného ustanovení.
 6. Platnost a účinnost těchto VOP je od 5.3.2024.

 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde Podmínky ochrany osobních údajů